Zmiana systemu prosumenckiego jest sprzeczna z przepisami krajowymi i europejskimi

Według najnowszej analizy ekspertów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, obecnie projektowane zmiany systemu prosumenckiego w ramach nowelizacji ustawy o OZE (druk nr 1704) stoją w sprzeczności z przepisami krajowymi i  europejskimi. O ile strona rządowa zapewnia, że likwidacja systemu opustów i wprowadzenie net-billingu ma na celu dostosowanie modelu rozliczeń do wymagań europejskich, to w wielu obszarach nowe regulacje mogą być sprzeczne z dyrektywami.

 

W opracowaniu SBF POLSKA PV pochyliło się także nad skutkami legislacyjnymi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wielokrotnie przekonywało, że zmiany są podyktowane dostosowaniem do dyrektywy RED II oraz tzw. dyrektywy rynkowej. Stowarzyszenie branżowe przekonuje, że w wielu obszarach projektowane zmiany są sprzeczne z przepisami krajowymi i europejskimi.

Przede wszystkim, nowelizacja ustawy o OZE narusza procedury stanowienia prawa w Polsce. SBF POLSKA  PV wskazuje, że regulacje naruszają w szczególności art. 7. Konstytucji oraz zasady zawarte w art. 2 Konstytucji, które dotyczą demokratycznego państwa prawnego. Tryb wprowadzania zmian narusza w szczególności zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

 

Dokument narusza też regulamin Sejmu. Nowelizacja nie spełnia wymogów określonych we wspomnianym regulaminie, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 2 nie wyjaśnia potrzeby i celu wydania ustawy w sposób wystarczający oraz nie przedstawia rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. Ponadto nie wykazuje różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym i nie przedstawia przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych oraz prawnych.

 

Prawo europejskie

 

Nowelizacja ustawy o OZE może wymagać notyfikacji na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), określającego które środki stanowią pomoc państwa. Pojawiają się za tym 4 przesłanki. Projektowane zmiany wprowadzają selektywną korzyść dla prosumentów oraz zawierają interwencję państwa przy użyciu zasobów państwowych poprzez gwarancję cen. Ponadto wprowadzają prawdopodobieństwo wpłynięcia środka pomocowego na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi oraz zakłócenie lub groźbę zakłócenia konkurencji, poprzez nagłą zmianę zasad.

 

Proponowane regulacje stoją w sprzeczności art. 15 dyrektywy rynkowej, gdyż zmiany nie odzwierciedlają kosztów opłat sieciowych. Regulacje stoją w sprzeczności „z wymogiem zapewnienia przez państwa członkowskie dla aktywnych odbiorców opłat sieciowych odzwierciedlających koszty z osobnym rozliczaniem energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i zużywanej energii elektrycznej z sieci, zapewniającym by odbiorcy aktywni w odpowiedni i wyważony sposób uczestniczyli w ogólnym podziale kosztów systemu”.

 

Nowelizacja ustawy o OZE jest też sprzeczna z dyrektywą RED II, gdyż proponowane zmiany dotyczące formuły cenowej są wprost niezgodne z art. 21 ust 1 (a-d) dyrektywy, odnoszącym się do praw przysługujących prosumentom.